ALGEMENE VOORWAARDEN

TERMS & CONDITIONS

NL: Hieronder kan u onze Algemene Voorwaarden raadplegen en downloaden (PDF) indien gewenst.

EN: Below, you can consult our Terms & Conditions and download these (PDF) if you like.

Algemene voorwaarden

Onze aanbiedingen en verkopen worden gedaan aan de hieronder bepaalde voorwaarden, welke als gekend en aanvaard aanzien worden.

Deze algemene voorwaarden schorten de op bestelbonnen van de opdrachtgever gedrukte of geschreven voorwaarden van gelijk welke aard op, tenzij deze door ons schriftelijk aanvaard werden.

Artikel 1 – Prijsaanbiedingen

 • De aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis. De bestellingen worden enkel bindend voor onze maatschappij na onze schriftelijke bevestiging.
 • Prijsaanbiedingen gaan uit van een eigengewicht van staal = 8000kg/m³ ,+ 3 % toeslag voor lassen, bouten en verf, behalve anders vermeld in de prijsaanbiedingen en zijn onderhevig aan de handelslengte van de profielen.
 • De opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en niet bindend.
 • Levering onder voorbehoud van voorraad der materialen.
 • In de prijs zijn speciale bevestigingsmiddelen, eventuele keuringskosten, ondergieten met mortel, plaatsing in te storten delen, veiligheidscoördinator, mock-ups, deuvels, wapeningen, hijsogen, gaten niet zichtbaar op plannen, niet inbegrepen. Behalve als deze onderling anders overeengekomen zijn.
 • Extra opleidingen rond o.a. veiligheid, die door de werf worden opgelegd, zullen in regie worden aangerekend.

Artikel 2 – Voorbereidende werken, Studie

 • Indien de specificatie van de bestelling ons niet in de afgesproken termijnen toekomen, staat het ons vrij de bestelling als nietig te beschouwen zonder ingebrekestelling.
 • Alle voorgestelde materialen, door Almermetaal NV, dienen gecontroleerd en goedgekeurd te worden door de opdrachtgever of het betrokken studiebureel, dit vóór de bestelling ervan bij de fabrikant. Deze controle en goedkeuring heeft betrekking op de diktes, behandelingen, overspannings­mogelijkheden, type,… van de materialen.
 • Wijziging van de plannen door de opdrachtgever, na de eerste goedkeuringsfase, zullen een meerkost met zich meebrengen.
 • Almermetaal NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele lacunes of fouten in het bestek.
 • Alle geleverde goederen blijven eigendom van Almermetaal NV tot volledige betaling van alle facturen.

Artikel 3 – Uitvoering der werken, Montage

 • Stakingen, weerverlet, brand en ongevallen, niet-betaling van vervallen facturen of een drastische wijziging in de algemene economische toestand, geeft Almermetaal NV het recht de bestellingen geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren. Deze kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 • Indien niet uitdrukkelijk anders afgesproken, worden de werken aaneengesloten in één fase uitgevoerd gedurende normale arbeidstijd (van maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u, niet op zaterdag, zondag, feestdagen en vakantiedagen).
 • Tijdens de montage zorgt de opdrachtgever dat er zich geen simultaan werkzaamheden in de gevarenzone voordoen. Collectieve beschermingsmiddelen worden voorzien door de opdrachtgever. Almermetaal NV zorgt voor de PBM van de eigen werknemers.
 • Wachturen, langer dan 1 uur, worden in regie aangerekend. Wachturen bij het laden en lossen, gebruik van torenkraan en andere worden ook aangerekend in regie.
 • Kosten voor stockage, van meer dan 2 weken na voorziene leverdatum, worden aangerekend.
 • Het terrein moet vlot toegankelijk zijn en voldoende genivelleerd om hoogtewerkers, schaarliften en stellingen op banden veilig te kunnen verplaatsen in de werkzone. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is, kunnen de werken uitgesteld worden tot wanneer deze voldaan is en onze planning toelaat om mensen te voorzien.
 • Toegang voor het leveren van het materiaal, het lossen en het stockeren op de werf, moeten voorbereid zijn door de opdrachtgever.
 • Alle onderstructuren voor de bevestiging van onze structuur dienen proper te zijn. Vuil zoals cementresten, … valt ten laste van de opdrachtgever of worden in regie verwijderd.
 • In geval openingen in het staalelement dienen aangebracht te worden, wordt het gewicht van het gehele staalelement in rekening genomen.
 • De opdrachtgever voorziet gratis stroom en watervoorziening binnen max. 70 m van de werf.
 • Er wordt geen pro rata deelname aanvaard in gemeenschappelijke werfkosten zoals verwijderen afval, ABR, …
 • Parking voor onze voertuigen moeten in de nabijheid van de montageplaats of werf kosteloos ter beschikking zijn.
 • Bij regiewerk dient bij het einde van het werk een regiebon voor akkoord te worden ondertekend door de opdrachtgever of zijn afgevaardigde. Deze uren worden aangerekend aan 50 euro/uur voor montagewerk en reisuren.
 • Verklaringen van onze monteurs worden slechts bindend voor zover ze door ons schriftelijk bevestigd worden.
 • In geval van schade, blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot deze welke door de verzekerings­maatschappij gedekt is. Schade aan derden, indien bovengenoemde uitvoerings­voorwaarden niet zijn voldaan, zal nooit ten koste zijn van Almermetaal NV.
 • Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek wordt enkel aanvaard indien de klant een ABR-verzekering voorziet.
 • Bij de uitvoering van werken wordt verondersteld dat de Hoofdaannemer alle relevante elementen uit het hoofdcontract, die niet onder de rubriek staal vallen, duidelijk communiceert aan Almermetaal NV.
 • Wijzigingen die voortvloeien uit esthetisch oogpunt en geen technische noodzaak zijn, kunnen aanleiding geven tot bijkomende kosten door de opdrachtgever.
 • Risico-overdracht gebeurt bij einde montage. Eens de goederen geleverd dan wel gemonteerd zijn, draagt de opdrachtgever alle risico’s over; gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. Diefstal en beschadiging aan de uitgevoerde werken na montage zijn volledig ten laste van de aannemer.

Artikel 4 – Corrosie­behandeling

 • Beschadiging aan de verfsystemen na conservering kan nooit ten onze laste worden gelegd.
 • Bij grote afwijkingen in de opgegeven profieltypes of m², hebben wij het recht u een andere prijsopgave te bezorgen.
 • Schade of onthechting aan onze RF conservering, omwille van een niet compatible primer (indien niet aangebracht door ons), kan niet ten laste worden gelegd aan ons.

Artikel 5 – Betalings­voorwaarden

 • Facturen worden opgemaakt volgens de vorderingsstaat van de werken.
 • Opmerkingen op tussentijdse vorderingen dienen ons binnen een periode van 5 werkdagen te bereiken, eindvorderingen binnen een periode van 10 werkdagen, zoniet worden deze beschouwd als zijnde goedgekeurd en kan overgegaan worden tot facturatie.
 • Alle op de werf geleverde materialen worden op het einde van de maand aangerekend, ook deze die nog niet geplaatst werden.
 • Alle tekeningen en rekennota’s blijven intellectuele eigendom van Almermetaal NV.
 • Iedere betwisting nopens geleverde goederen, materialen of herstellingen moeten uiterlijk 15 dagen na het beëindigen van onze montage schriftelijk betekend worden aan Almermetaal NV. Nadien kan geen betwisting meer rechtsgeldig aangevoerd worden. Onverminderd de vorige bepaling, zal geen betwisting omtrent de herkomst, de aard of de soort van de geleverde materialen of goederen kunnen ingeroepen worden zo de uitvoering conform is aan de opgemaakte offerte of aan de door de opdrachtgever gedane en door beide partijen ondertekende bestelling.
 • Ieder werf wordt aanschouwd als een apart entiteit. Er wordt geen compensatie toegestaan van de ene werf naar de andere, ook al zijn beide werven bij dezelfde opdrachtgever.
 • In afwijking van artikel 1533 van het Burgerlijk Wetboek, blijft bij verkoop van een afgewerkt product, het verkocht goed eigendom van Almermetaal NV, zolang de totale prijs niet werd betaald.
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Er wordt geen korting op contante betalingen toegestaan. Bij een betalingstermijn van + 30 dagen, neemt Almermetaal NV zich het recht voor om een beroep te doen op factoring.
 • Indien de opdrachtgever zijn bestelde waren of werken wenst te factureren op een andere natuurlijke persoon, een BVBA, een NV of gelijk welke andere rechtspersoon, dan blijft de besteller die de bestelbon of offerte heeft ondertekend volledig solidair gehouden voor de gehele betaling.
 • Borgstellingen kunnen maximaal 5 % inhouden en een maximale looptijd omvatten van 3 jaar na uitvoering der werken. Voor projecten met een totaalsom van minder dan 20.000,00 euro, worden noch bankgaranties/borg­stellingen, noch afhoudingen van betalingen toegestaan. Bij leveringen wordt geen borgstelling gegeven.
 • Laattijdige uitvoeringen van werken of leveringen kunnen niet ingeroepen worden als reden tot niet-betaling of verbreken van het contract.
 • Voor alle niet-betaalde bedragen op de vervaldag wordt een interest van 1 % per begonnen maand voorzien als kapitaalderving, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling dient te geschieden, niet-betaling van facturen op de vervaldag geeft automatisch het recht tot stopzetting van verdere leveringen en werken.
 • Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag ingevolge nalatigheid of onwil van de koper, of ingevolge om het even welke andere reden is er na ingebrekestelling door de verkoper, boven de bedongen verwijlrente en de eventuele gerechtskosten, als conventioneel bedongen schadevergoeding (voor administratie-, inningskosten e.d.) een verhoging van het factuurbedrag ten belope van 20 % met een minimum van 25,00 euro verschuldigd door de koper.
 • Bij annulatie of opzeg van een bestelling of opdracht door de opdrachtgever of koper – ook in geval van overmacht – is betaling verschuldigd volgens de volledige stand der werken, d.w.z. uitgevoerde werken, aangevoerde materialen, fabricatie in ons werkhuis of deze van leveranciers en/of onderaannemers en/of bevoorradingen in grondstoffen, hulpmaterialen, enz. en in het algemeen alle ingevolge de bestelling of opdracht aangegane verbintenissen, alsmede een schadevergoeding van 30 % op de totale waarde van de verkochte waren of prijs der prestaties of verbintenissen voor zover niet opgenomen in de stand der werken: voor studies, berekeningen, plannen, het voorbehouden van capaciteit, planning, het ongedaan maken van door ons aangegane verbintenissen, enz., overeenkomstig artikel 1152 en 1182 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
 • Aansprakelijkheid voor directe en indirecte wordt uitgesloten tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.
 • Boetes worden niet aanvaard, tenzij deze voorafgaand besproken werden. Het totaal aan boetes niet gedekt door onze verzekering kan maximaal oplopen tot 5 % van het aannemingsbedrag; schadeloosstelling wegens rechtstreekse of onrechtstreekse kosten en boetes opgelegd door de opdrachtgever aan hoofaannemer worden niet aanvaard.
 • In geval van faillissement of WCO van de opdrachtgever, behoudt Almermetaal NV zich het recht om rechtstreeks met de opdrachtgever te handelen of te vorderen.
 • Alle geschillen vallen enkel en alleen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement GENT.

Terms and conditions

Our quotations and sales are made under the conditions set out below, which are considered known and accepted.

These general terms and conditions suspend the terms and conditions of any kind printed or written on order forms from the client, unless they have been accepted by us in writing.

Article 1 – Price offers

 • Our offers are made without commitment. Orders only become binding to our company after our written confirmation.
 • Price offers are based on an own-weight of steel = 8000 kg / m³, + 3% surcharge for welds, bolts and paint, unless stated otherwise in the price offers and are subject to the trade length of the profiles.
 • The stated delivery period is only indicative and not binding.
 • Delivery subject to availability of materials.
 • Price does not include special fasteners, any inspection costs, mortar pouring, installation concrete forms, safety coordinator, mock-ups, reinforcements, lifting eyes, invisible holes on plans. Unless agreed otherwise.
 • Additional training courses on safety a.o., that are imposed by the yard, will be charged on a fee basis.

Article 2 – Preparatory work – Study

 • If the specification of the purchase order does not reach us within the agreed terms, we are free to consider the order as non-existent/invalid without notice of default.
 • All proposed materials by Almermetaal NV, must be checked and approved by the client or the relevant study office, before ordering from the manufacturer. This check and approval relates to the thicknesses, treatments, span options, type,… of the materials.
 • Changes to the plans by the client, after the first approval phase, will entail additional costs.
 • Almermetaal NV cannot be held responsible for any gaps or errors in the specifications.
 • All delivered goods remain the property of Almermetaal NV until full payment of all invoices.

Article 3 – Executions of the works – Editing

 • Strikes, loss of weather, fire and accidents, non-payment of overdue invoices or a drastic change in the general economic situation gives Almermetaal NV the right not to execute orders in whole or in part. These can never give rise to compensation or compensation.
 • Unless explicitly agreed otherwise, the work will be carried out consecutively in one phase during normal working hours (from Monday to Friday between 8 a.m. and 4 p.m., not on Saturdays, Sundays, public holidays and holidays), unless otherwise agreed.
 • During the installation, the client ensures that no simultaneous activities take place in the
  danger zone. Collective protective equipment is provided by the client. Almermetaal NV
  provides PPE for its own employees.
 • Waiting hours, longer than 1 hour, are charged on a fee basis. Waiting hours for loading and unloading, use of tower cranes and others are also charged on a fee basis.
 • Costs for storage of more than 2 weeks after the anticipated delivery date are charged.
 • The site must be easily accessible and leveled enough to allow aerial work platforms, scissor lifts and scaffolding on wheels to be safely moved in the work area. If this condition is not met, the work can be postponed until it is fulfilled and our schedule allows us to provide labour.
 • Access for the delivery of the material, the unloading and the storage on site must be prepared by the client.
 • All sub-structures for the attachment of our structure must be clean. Dirt such as cement residues,… are at the expense of the client or are removed on site.
 • If openings have to be made in the steel element, the weight of the entire steel element is taken into account.
 • The client provides the utilities (free electricity and water supply within max. 70 m from the construction site).
 • No pro rata participation is accepted in common site costs such as waste removal, ABR, …
 • Parking for our vehicles must be available free of charge in the close proximity of the installation site or site.
 • In case of directional work, a directional form must be signed for approval by the client or his representative at the end of the work. These hours are charged at 50 euros / hour for assembly work and travel hours.
 • Statements from our fitters only become binding if they are confirmed by us in writing.
 • In case of damage, our responsibility is limited to that which is covered by the insurance company. Damage to third parties, if the aforementioned performance conditions are not met, will never be at the expense of Almermetaal NV.
 • Article 544 of the (Dutch) Civil Code is only accepted if the customer provides ABR insurance.
 • When carrying out the works, it is assumed that the Main Contractor clearly communicates all relevant elements from the main contract, which do not fall under the steel category, to Almermetaal NV.
 • Changes that arise from an aesthetic point of view, which are not a technical necessity, may give rise to additional costs by the client.
 • Transfer of risk takes place at the end of assembly. Once the goods have been delivered or assembled, the client transfers all risks; Incidents of force majeure and destruction included. Theft and damage to the work carried out after assembly are fully at the expense of the contractor.

Article 4 – Corrosion treatment

 • Damage to the paint systems after preservation can never be charged to Almermetaal NV.
 • In case of major deviations in the specified profile types or m², Almermetaal NV has the right to provide you with a different quotation.
 • Damage or detachment to our RF preservation, due to a incompatible primer (if not applied by us), cannot be charged to us.

Article 5 – Terms of payment

 • Invoices are made according to the progress reports of the works.
 • Comments on intermediate progress reports must reach us within a period of 5 working days, final ones within a period of 10 working days, otherwise they will be considered as approved and invoicing can be initiated.
 • All materials delivered to the site will be charged at the end of the month, including those that have not yet been installed.
 • All drawings and calculation notes remain the intellectual property of Almermetaal NV.
 • Any dispute regarding delivered goods, materials or repairs must be notified in writing to Almermetaal NV no later than 15 days after the completion of our assembly. Afterwards, no dispute can be legally raised. Without prejudice to the previous provision, no dispute regarding the origin, nature or type of the delivered materials or goods can be invoked if the execution is in accordance with the quotation made or the order made by the client and signed by both parties.
 • Each site is regarded as a separate entity. There will be no compensation allowed from one site to another, even if both sites belong to the same client.
 • Contrary to Article 1533 of the (Dutch) Civil Code, when a finished product is sold, they remain the property of Almermetaal NV, as long as the total price has not been paid.
 • All invoices are payable within 30 days of the invoice date. No discount on cash payments is allowed. With a payment term of + 30 days, Almermetaal NV reserves the right to rely on factoring.
 • If the client wishes to invoice his ordered goods or works to a natural person or a legal person, then the purchaser who has signed the order form or quotation remains fully held in solidarity for the entire payment.
 • Guarantees may contain a maximum of 5% and have a maximum term of 3 years after completion of the works. For projects with a total sum of less than EUR 20.000,00, neither bank guarantees / sureties, deduction nor retention of payments (except for any deduction or retention required by law) are allowed. No guarantee is given for deliveries.
 • Late execution of works or deliveries cannot be invoked as a reason for non-payment or termination of the contract.
 • For all unpaid amounts on the due date, an interest of 1% per started month shall be charged as capital loss, without prior notice of default having to be issued, non-payment of invoices on the due date automatically gives the right to stop further deliveries and to work.
 • In case of non-payment of the invoices on the due date due to negligence or unwillingness on the part of the buyer, or for any other reason, after notice of default by the seller, there is in addition to the stipulated default interest and any legal costs, as conventionally stipulated compensation (for administration, collection costs, etc.) an increase of the invoice amount of 20% with a minimum of EUR 25.00 payable by the buyer.
 • In case of cancellation of an order or assignment by the client or buyer – also in case of force majeure – payment is due according to the complete status of the works, i.e. works carried out, materials supplied, manufacture in our workshop or those of suppliers and / or subcontractors and / or supplies in raw materials, auxiliary materials, etc. and in general all commitments entered into pursuant to the order or assignment, as well as compensation of 30% of the total value of the goods sold or the price of the services or commitments, insofar as not included in the state of the works: for studies, calculations, plans, the reservation of capacity, planning, the cancellation of our commitments, etc., in accordance with articles 1152 and 1182 of the Belgian Civil Code.
 • Fines are not accepted unless previously discussed. The total of fines not covered by our insurance can amount to a maximum of 5% of the contract sum; compensation for direct or indirect costs and fines imposed by the principal on the main contractor will not be accepted.
 • In the event of bankruptcy or WCO (law of continuity) of the client, Almermetaal NV reserves the right to deal or make claims directly with the client.
 • All disputes fall exclusively under the jurisdiction of the courts of the judicial district of GHENT.